Taimenkartta – työkaluksi vaelluskalapitoisten virtavesien kartoituksiin, seurantaan ja elvyttämiseen

Keräämme vapaaehtoisvoimin tietoa suomalaisista vaelluskalapitoisista virtavesistä, järvistä, sekä niissä esiintyvistä taimenkannoista. Myös muut vaelluskalat huomioidaan. Kyseessä on kartoitus- ja seurantahanke sekä haastekampanja, missä pyritään ativoimaan omistajatahoja, harrastajia, muita paikallisia asukkaita sekä sidosryhmiä. Taimenkartta toimii myös tiekarttana taimenvesien elvyttämisessä.

  • Kootaan tiedot taimenvesistä taimenkartta.fi -sivustolle
  • Maastamme löytyy tuhansia ja tuhansia taimenkoskia ja n 120 000 km purovesiä 
  • Kartoitetaan vaelluskalojen lisääntymis-, ja poikasalueet, kasvualueina toimivat järvet ja rannikkovedet, sekä organisoidaan tarvittavat koekalastukset ja muu seuranta
  • Haastamme sidosryhmiä mukaan seurantaan, toiminnan organisointiin ja tukemiseen
  • Kartoitusten, seurannan, koekalastusten ja elvyttämisen keskiössä on vapaaehtoiset ja paikallistuntemus, osakaskunnat, kalastuksenharrastajat, asukkaat ja yhdistykset

Taimen on Suomessa tyypillisin ja laajimmalle levinnyt vaelluskala. Suomesta löytyy runsaasti virtavesiä ja järviä, jotka toimivat taimenten elinympäristöinä tai tärkeinä kasvualueina. Taimen viihtyy syvähköissä järvissä, sekä viileinä pysyvissä virtavesissä. Taimenkartta -palveluun visualisoidaan arvokkaat kutu- ja poikasalueet, kunnostus- sekä kalastuskohteet, kosket sekä tärkeimmät järvi- ja merialueet. 

Taimen on vaelluskala, ja liikkuu aktiivisesti. Tiedonkeruuta tehdä kartoituksin, koekalastuksin, sekä organisoimalla muuta seurantaa. Taimenen esiintymisen rajoitteet tulee tunnistaa, kuten ylös- tai alasvaelluksen esteet. Myös vedenlaatuun, ja esim. hellejakson lämpötiloihin pitää kiinnittää huomiota. Hyvällä seurannalla saadaan kattavampi ja tarkempi kokonaiskuva taimenen nykytilasta ja elvyttämisen mahdollisuuksista. Seurantatiedon avulla taimenten lisääntymistä voidaan helposti parantaa ja turhaa kuolleisuutta vähentää.

Kalastuslaki painottaa seurantaa, tähtää luonnonkalakantojen elvyttämiseen ja kestävään kalastukseen. Kalavedenomistaja löytyy keskimäärin enemmän kuin joka toisesta suomalaisesta perheestä. Useimmat omistajat ovat ns “nukkuvia”. Kalavedenomistajien kannattaisi aktivoitua kalavesien suhteen. Osakaskunnissa tehdään tärkeitä päätöksiä. Kalatalousalueissa laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelmien jotka osaltaan parantavat asioita. 

Kalojen hiljattain määritetyt korvausarvot vähentävät rauhoitettuihin kaloihin kohdistuvaa kalastusta. Tarkoituksellinen salakalastus on merkitykseltään vähäistä verrattuna muihin tekijöihin jotka heikentävät taimenkantoja tai muiden vaelluskaloja. Tietoisuus ja julkisuus tukevat vaelluskalojen elinympäristöjen elvyttämistä paremmin kuin tiedon salaaminen. 

Suomalaisia isompia vaelluskalavesistöjä & virtavesiä

  • Teno, Tornionjoki, Kemijoki, Simojoki, Iijoki, Oulujoki, Oulankajoki, Kitkajoki, Kuusinkijoki, Kokemäenjoki, Isojoki, Kymijoki, Rautalammin reitti, Vantaanjoki…

Suomalaisia pienempiä vaelluskalavesistöjä & pienempiä jokia ja puroja

Erilaisia konkreettisia ratkaisuja ja kuinka hyvin ne missäkin toimivat

  • Tekniset kalatiet, kiinniottolaitteeet, ohitusuomat, kalasydän, ja padonpurku – toteutuneita ja suunnitelmia: Vanhankaupunginkoski, Virtaankoski, Inhanjoki, Palokki, Mustionjoki, Tengeliönjoki, Laurinvirta, Merikoski, Billnäs, Lestijoki, 
  • Jo puretut padot tai selvityskohteena olevat: Tikkurilankoski, Hiitolanjoki, Tourujoki, Kirakkaköngäs, Haarajoen pato, Haaganpuron pato,  

Maakunnallisia vaelluskalaverkostoja johon voi liittyä

Pohjois-Suomen vaelluskalaverkosto: https://www.facebook.com/groups/1237171089825471

Järvi- ja Vaara-Suomen vaelluskalaverkosto: https://www.facebook.com/groups/602521946997386/

Rannikko-Suomen vaelluskalaverkosto
https://www.facebook.com/groups/2615965078637266/

Sidosryhmiä

Kalavedenomistajat, kalastuksenharrastajat, lähialueen asukkaat, vesivoima- ja metsäyhtiöt, VAPO, Metsähallitus, kala- ja ympäristöhallinto, vesistökunnostusverkosto, järjestöt, vaelluskalafoorumi yms..

Lisätietoja:
https://www.facebook.com/notes/vaelluskala/miss%C3%A4-puhtaita-virtavesi%C3%A4-siell%C3%A4-my%C3%B6s-taimenta-taimen-on-hyv%C3%A4n-virtavesiluonnon-/2652635621488412/

Olennaista on selvittää taimenen keskeisimmät elinalueet, nykyiset kutupaikat, luonnonvaraiset taimenkannat, tehdä kutuseurantaa, kutupesälaskentaa ja tiedostaa poikastuotanto.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa