Vaikuttava vaelluskalojen elvyttäminen -koulutus

Virtavesien kunnostuksissa ja vaelluskalojen seurannassa on lähes aina parantamisen varaa. Uudenlainen vaelluskalakantojen elvyttämistyötä edistävä koulutus painottaa tutkittuun tietoon ja tekemiseen perustuvaa jatkuvaa oppimista. Onnistumiseen tarvitaan pitkäjänteisyyttä, seurantaa ja osaavaa paikallista tekemistä. Laajapohjainen asiantuntijuus ja paikallinen tietotaito jalostuvat koulutuksella sekä yhteistyöllä osaamiseksi ja todennettaviksi vaelluskalakantojen parannuksiksi.

Harmillisen usein vaelluskalakantojen elinympäristöjen kunnostus on antanut toivottua laihempiaja tuloksia. On käynyt ilmeiseksi, ettei kivien pyörittely ja virtapaikkojen soraistaminen yksin riitä päämäärän saavuttamiseen. Ilman emokaloja koskivedet eivät voi tuottaa luonnonpoikasia. Epäonnistunut kunnostus on kuin toimimaton kalatie, ja johtaa usein pikemminkin innon hiipumiseen kuin parannustarpeiden kartoittamiseen. Vaelluskalan toimiva elinkierto on hyvin monesta eri tekijästä riippuvaista. Monen tekijän pitää olla kunnossa, jotta se alkaa toimia. Hyvä tapa oppia konkreettista elvyttämistä ja seurantaa, on maastossa tapahtuva ”learning by doing”, ja seurantaan perustuva ”ulkona oppiminen”, olennaiset taustatekijät tiedostaen. Tarvittavan tiedon ja taidon voi kuka tahansa saavuttaa tutkimustiedon tuella ja paikallistuntemuksella.

Virtavesikoulutus, suunnittelu, kunnostus ja seuranta samassa paketissa

Vaikuttava vaelluskalojen elvyttäminen -koulutus on kunnostuksen, paikallistuntemuksen, tiedon ja koulutuksen yhdistelmä. Koulutuksen keskiössä ovat vaelluskalakannat, koulutus- ja elvytysvesistön erityispiirteet, konkreettinen elvyttäminen ja seuranta. Vesistöissä on lähtökohtaisestikin paljon eroja, mutta niitä myös muokkaavat jatkuvasti esimerkiksi tulvat ja maankäyttö. Koko valuma-alueen huomioiminen ja hydrologisten tekijöiden tiedostaminen ovat olennainen osa menestyksellistä elvyttämistä. Koulutus räätälöidään siksi kunkin kohteen paikallisten erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan.

Olemme toteuttaneet koulutuspainotteista-kunnostamista toistaiseksi mm. Ingarskilanjoella, Tammisaaren virtavesillä sekä Raumanjoella. Etsinnässä on sopivia uusia elvyttämis-koulutus-kohteita, joille löytyy paikalliseksi vastuutahoksi halukkaita ja kykeneviä vaelluskaloista kiinnostuneita toimijoita, sekä sopiva ja potentiaalinen virtavesikohde vaelluskalahankkeen käynnistämiseen tai edistämiseen. Lisätietoja: Henrik Kettunen, Vaelluskala ry, kalatalousasiantuntija, henrik.kettunen@vaelluskala.net, p. 050-5949725

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa