Taimenille herkimpien elinympäristöjen tunnistaminen ja turvaaminen

Taimenten elinkierrossa on monenlaisia ns. pullonkauloja, tai muita haasteita. Taimenen alku on aina hyvin hauras vaihe. Tämän takia kutupaikkojen ja pienpoikasympäristöjen tiedostaminen ja turvaaminen on taimenkantojen elvyttämisessä keskeistä. Jos elinympäristöt ovat alennustilassa, tai niihin kohdistuu häiriöitä, kannattaa asioihin etsiä tarkoituksenmukaisia korjaustoimia.

Arvokkaimmat ja herkimmät kutu- ja pienpoikasalueet ovat tärkeitä saada kartoitettua, ottaa seurannan ja elvyttämisen kohteeksi. Pätevät ohjeistukset, hyvien käytäntöjen jalkauttaminen, ja avoin tiedottaminen tehostavat elvytystoimien vaikuttavuutta.

Seuranta

 • Yleensä kalastuskoskilla kahluurajoitus loppuu 31.5, vaikka monesti rajoitusten tarve on juhannukseen asti. Esimerkiksi Vantaanjoella kahluurajoitus on 15.6 asti.
 • Kartoitetaan taimenen kutu- ja pienpoikasalueiden nykytila – tunnistetaan herkimmät alueet ja ajat. Jos alueet ovat alennustilassa, tulee niitä korjauskunnostaa.
 • On suositeltavaa välttää kahlaamista herkkään aikaan kutu- ja pienpoikasalueilla.

Ohjeistukset

 • Varmistetaan, että kalastuskohteista löytyy asialliset täsmäohjeet herkistä alueista.
 • Jotkut herkät alueet ovat matalassa rantaviivassa, jossa liikkumista useimmat eivät miellä ollenkaan ns “kahlaamiseksi”. Olennaista on liikkumisesta aiheutuvan haitan tunnistaminen ja minimointi, ei se kuinka syvässä tai matalassa liikutaan.
 • Heittolaiturit voivat paikoin toimia ratkaisuna haittojen vähentämiseksi.
 • Jos koskessa ei ole kutua, eikä herkkiä alueita, voidaan harkita rajoitusten höllentämistä.

Yhteistyö & elvytystoimet

 • Parannetaan kunnostustoimin kutu- ja pienpoikasalueiden toimivuutta.
 • Kannattaa suosia yhteistyötä, suosituksia, neuvontaa, vuoropuhelua ja osallistamista.

Tiedottaminen

 • Järjestetään tiedotuskampanjoita selkeillä koskikohtaisilla kartoilla, jotka ohjaavat kalastajia ja muita alueella liikkuvia välttämään herkkiä paikkoja herkkään aikaan.
 • Kannustetaan osallistumaan kartoituksiin ja seurantaa, koska ymmärrys sekä tietoisuus ovat keskeisimpiä lähtökohtia vaikuttaviin parannuksiin. 
 • Kerrotaan avoimesti seurannan ja elvyttämisen tuloksista ja toimenpiteiden vaikutuksista.

Nämä toimenpiteet muodostavat hyvän lähestymistavan, joka turvaa taimenen nykyisillä elvytyskohteilla kutupaikkojen ja poikasympäristöjen toimivuuden samalla kun ylläpidetään tasapainoa kalastusharrastuksen ja taimenkantojen suojelun välillä.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa